Lao động nước ngoài có được đăng ký BHYT tuyển tỉnh, Trung ương?

Việc xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (thuộc tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh hay tuyến trung ương) để đáp ứng với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người có thẻ BHYT là người nước ngoài do Sở Y tế xác định theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2019 của Bộ Y tế quy định người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã, chỉ một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nhưng không có người nước ngoài lao động tại Việt Nam, các đối tượng này đề nghị được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV cử tri Tỉnh Tây Ninh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép người nước ngoài lao động tại Việt Nam được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người tham gia BHYT là người nước ngoài có thể thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau (học sinh, sinh viên, người lao động…). Tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT đã giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các trường hợp đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ngoài các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tuyến xã để đáp ứng với nhu cầu của người tham gia BHYT và phù hợp với năng lực của cơ sở khám chữa bệnh.

Việc xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (thuộc tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh hay tuyến trung ương) để đáp ứng với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người có thẻ BHYT là người nước ngoài do Sở Y tế xác định theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: baochinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Lao-dong-nuoc-ngoai-co-duoc-dang-ky-BHYT-tuyen-tinh-Trung-uong/392297.vgp