Áp dụng biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp từ 1/5/2021

Từ ngày Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành (ngày 1/5/2021), các biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Huỳnh Văn Toàn (TPHCM) được biết, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong đó có ban hành một số mẫu đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, trong đó ban hành 98 biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác.

Tuy nhiên, hiện nay theo ông tra cứu các quy định pháp luật liên quan, chưa thấy có văn bản nào hủy bỏ các mẫu trong Nghị định số 122/2020/NĐ-CP.

Ông Toàn hỏi, người dân và doanh nghiệp sẽ áp dụng biểu mẫu trong Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hay Nghị định số 122/2020/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc tích hợp các thủ tục: Đăng ký BHXH, khai trình lao động và đăng ký sử dụng hóa đơn vào thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Tại thời điểm này, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 chưa có hiệu lực.

Để triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021), Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu áp dụng trong đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

Căn cứ quy định nêu trên, ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2021.

Từ ngày Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, các biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Chinhphu.vn
https://nangluccanhtranh.chinhphu.vn/Box-canh-tranh/Ap-dung-bieu-mau-moi-trong-dang-ky-doanh-nghiep-tu-152021/431075.vgp