Thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nhằm thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Kế hoạch Hiệp định CPTPP, EVFTA hướng tới 3 mục tiêu chính như: Cụ thể hóa và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu được nêu tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/1/2019, Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 6/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6548/VPCP-QHQT ngày 10/8/2020 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 4/8/2017 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 6-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, UBND TP. Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định; tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức trong quá trình hội nhập.

Thực thi Kế hoạch Hiệp định CPTPP và EVFTA, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề ra lộ trình thực hiện gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2020-2021, giai đoạn 2 từ năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nguồn: congthuong.vn

https://congthuong.vn/thuc-hien-hiep-dinh-cptpp-va-evfta-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-146784.html